Banen

Lokale regler

LOKALE REGLER:
De lokale reglene bygger på Golfreglene og Regler for Amatørstatus utgitt av NGF med gyldighet fra 1.1.16.
 
Flytting av ball ved et uhell på en puttinggreen
Reglene 18-2, 18-3 og 20-1 er modifisert som følger:
Når en spillers ball ligger på puttinggreenen, er det ingen straff hvis ballen eller ballmarkøren ved et uhell blir flyttet av spilleren, hans partner, hans motspiller, eller noen av deres caddier eller utstyr.
Den flyttede ballen eller ballmarkøren må legges tilbake som foreskrevet i reglene 18-2, 18-3 og 20-1. Denne lokale regelen gjelder bare når spillerens ball eller ballmarkør ligger på puttinggreenen og enhver flytting skjer ved et uhell.
Anmerkning: Hvis det er fastslått at spillerens ball på puttinggreenen ble flyttet som et resultat av vind, vann eller noen annen naturlig årsak slik som gravitasjon, må ballen spilles som den ligger fra sin nye posisjon. En ballmarkør flyttet under slike forhold, legges tilbake.
 
Flyttbare hindringer – Regel 24-1.
Steiner i bunker, gule og røde merkestaker, samt blå merkestaker med eller uten hvit topp
 
Uflyttbare hindringer – Regel 24-2.
150-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
Trær med støttepinner eller annen beskyttelse/merking.
Alle sviller ved vann-/sidevannhindre.
Sikkerhetsnett bak greenen på hull 14.
Matter og stolper ved utslagssteder.
Hvite merkestaker mellom hull 2 (v. side) og hull 7 gjelder ved spill på hull 2. Ved spill på hull 7, er disse merkestakene uflyttbare hindringer.

Unormale grunnforhold, Grunn under reparasjon (GUR) – Regel 25-1.
Alle områder som er identifisert med blå merker/staker og/eller med hvit linje eller som på annet sett er angitt som GUR.
Steinfylte dreneringsgrøfter.
Skader i bunker forårsaket av rennende vann. Fritak gis kun for ballens leie.
Maurtuer på spillefeltet defineres som GUR.
 
Grunn under reparasjon med spilleforbud – Regel 25-1.
Grunn under reparasjon som det ikke er lov å spille fra, er merket med blå staker med hvit topp. Fritak skal tas etter regel 25-1.
 
Plugget ball - Regel 25-2. 
Fritak utvidet til å gjelde hele spillefeltet (side 142-143)
En ball på spillefeltet som ligger plugget i sitt eget nedslagsmerke i bakken, kan løftes uten straff, rengjøres og droppes så nær som mulig punktet hvor den lå, men ikke nærmere hullet. Når ballen droppes, må den først treffe en del av banen på spillefeltet.
Anmerkning: En ball er "plugget" når den ligger i sitt eget nedslagsmerke og en del av ballen er under bakkenivå
En ball må nødvendigvis ikke berøre  jord for å være plugget (f.eks. kan gress, løse naturgjenstander o.l. ligge mellom ballen og jord).
Unntak: 
En spiller kan ikke ta fritak etter denne lokale regelen hvis ballen er plugget i sand i et område som ikke er kortklippet.
En spiller kan ikke ta fritak etter denne lokale regelen dersom det er klart ugjennomførbart for ham å slå et slag på grunn av påvirkning fra et annet enn forholdet dekket av denne lokale regelen. 

Utenfor banen – Regel 27-1.
Merket med hvite staker/gjerdestolper og/eller hvite streker og gjelder på hullene 1, 2, 4, 5, 10, 11, 12, 14, 15 og 18.
 
Luftledning.
Hvis en ball treffer en luftledning på hull 11, 12, 13 og 14, eller tilhørende stolpe inkludert festeanordninger som står på banen, skal slaget annulleres og spilleren må spille en ball så nær som mulig fra punktet der den originale ballen sist ble spilt i henhold til regel 20-5 (slå neste slag fra stedet der forrige slag ble slått).

STRAFF FOR BRUDD PÅ LOKAL REGEL:
Matchspill – Tap av hull; Slagspill – To slag.
 

Utstyr for avstandsmåling.
For alt spill på denne banen kan en spiller skaffe seg informasjon om avstander ved å bruke utstyr som bare måler avstander. Les fullstendig tekst på side 153 i regelboken fra 2016
 
STRAFF FOR BRUDD PÅ REGEL 14-3
Matchspill – Tap av hull. Slagspill – to slag. For påfølgende brudd –  Diskvalifikasjon.
Hvis regelbruddet skjer mellom spill av to hull, gjelder straffen for neste hull.
 
  
LOKALE BESTEMMELSER
Vannhindre – sidevannshindre
Vannhindre som ikke er merket, anses som sidevannshindre.
 
Avstander:
Hullets lengde er målt fra markering på tee-stedet til midt på green. Markering på sprinkellokk viser avstand til midt på green. Der det er 2 mål, viser disse hhv midt på og forkant green.