Lokale regler 2022 – Nøtterøy Golfklubb

Klubbens lokale regler bygger på Golfreglene utgitt av R&A/USGA og oversatt av NGF med gyldighet fra 1.1.2019, World Handicap System gjeldende fra 1.1.2020 og Amatørreglene gjeldende fra 1.1.22.

Følgende lokale regler gjelder for daglig spill på Nøtterøy GK. For klubbturneringer, se tillegg til lokale regler og Nøtterøy GKs konkurransebestemmelser.

Full tekst til lokale regler er oppslått på informasjonstavlen i klubbhuset, ved startbod hull 1 og på vår hjemmeside.

Definere banens grenser (A-1)
Hvite staker, svarte staker med hvitt band, hvite streker og/eller hvite gjerder definerer banens
grenser. Utenfor banen er definert av linjen mellom punktene på bane-siden av de hvite stakene og
disse stakene er utenfor banen.

Utenfor banen mellom to hull (A-4)
Under spill av hull 2 er skogområdet på v. side av hullet, definert med hvite staker, utenfor banen.
Disse stakene anses som grensegjenstander under spill av hull 2. Under spill av alle andre hull er de
uflyttbare hindringer.

Straffeområder (Regel 17) (B-1)
Røde straffeområder defineres av røde staker og/eller linjer.
a. Det røde straffeområdet på hull 4, v. side etter vei, strekker seg til og sammenfaller med
banens grense.
b. Det røde straffeområdet på h. side på hull 14 og 17 merket bare på den ene siden strekker
seg uendelig/ har felles grense.

Provisorisk ball for ball i et straffeområde (B-3)
Hvis en spiller ikke vet om hans eller hennes ball er i straffeområdet h. side hull 15 og 18, kan
spilleren spille en provisorisk ball etter regel 18.3, som er modifisert på følgende måte:

Ved spill av den provisoriske ballen kan spilleren bruke slag-og-lengde fritaksmuligheten (se regel 17.1d(1)), bakover-på-linjen fritaksmuligheten (se regel 17.1d(2)) eller, hvis det er et rødt straffeområde; sideveis fritaksmulighet (se regel 17.1d(3)).

Så snart spilleren har spilt en provisorisk ball etter denne regelen, kan han eller hun ikke bruke andre muligheter etter regel 17.1 relatert til den opprinnelige ballen.

I å avgjøre når den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill eller hvis den må eller kan bli oppgitt,
gjelder regel 18.3c(2) og 18.3c(3) unntatt at:

• Når opprinnelig ball er funnet i straffeområde innen tre minutter letetid: Spilleren kan velge
enten å:
o Fortsette å spille den opprinnelige ballen som den ligger i straffeområdet, i hvilket tilfelle
den provisoriske ballen ikke må bli spilt. Alle slag med den provisoriske ballen før den ble
oppgitt (inkludert slag slått og alle straffeslag kun ved spill av den ballen) teller ikke, eller
o Fortsette å spille den provisoriske ballen, i hvilket tilfelle den opprinnelige ballen ikke må
blir spilt.
• Når opprinnelig ball ikke er funnet innen tre minutter letetid eller det er kjent eller så godt som
sikkert at den er i straffeområde: Den provisoriske ballen blir spillerens ball i spill.

Åpent vannløp (B-4)
Det tørre vannløpet, grøften på h. side av hull 5, 7 (etter tverrgående bekk), v. side hull 6, 8, 11 og 18
anses som en del av det generelle området og ikke som et straffeområde.

Ball forandret retning av luftledning (Regel 14.6) (E-11)

Hvis det er kjent eller så godt som sikkert at en spillers ball traff en luftledning eller tilhørende stolpe(r) inkludert festeanordninger under spill av hull 11, 13, 14 eller 17, teller ikke slaget. Spilleren må spille en ball uten straff fra der det forrige slaget ble slått (se regel 14.6 for fremgangsmåte).

Straff for å spille ball fra et feil sted ved brudd på lokal regel: Generell straff etter regel 14.7a.

Ball spilt fra utenfor fritaksområde ved bakover-på-linjen fritak (E-12)
Forslag lokal regel E-12 gjelder kun ved bakover-på-linjen fritak:

«Ved bakover-på-linjen fritak er det ingen tilleggs straff hvis en spiller spiller en ball som var droppet i fritaksområdet etter den gjeldende regelen (regel 16.1c(2), 17.1d(2), 19.2b eller 19.3b), men kommer til ro utenfor fritaksområdet, så lenge den spilte ballen er innenfor én køllelengde fra der den først traff grunnen når droppet.

Dette straffeunntaket gjelder selv om ballen er spilt fra nærmere hullet enn referansepunktet (men ikke hvis spilt fra nærmere hullet enn punktet til den opprinnelige ballen eller det anslåtte punktet der ballen sist krysset grensen til straffeområdet).

Denne lokale regelen forandrer ikke fremgangsmåten for bakover-på-linjen fritak etter en gjeldende regel. Dette betyr at referansepunktet og fritaksområdet ikke er forandret av denne lokale regelen og at regel 14.3c(2) kan brukes av en spiller som dropper en ball på riktig måte og den kommer til ro utenfor fritaksområdet, uansett om dette skjer ved den første eller andre droppen».

Unormale baneforhold og integrerte gjenstander (Regel 16) (F-1)
Grunn under reparasjon (GUR)
a. Alle områder merket med blå merker/staker og/eller med hvit linje.
b. Områder i bunkere hvor sand er fjernet pga. rennende vann som har medført dype furer.
c. Steinfylte dreneringsgrøfter.
d. Maurtuer.

Anmerkning: Men det er ikke påvirkning fra GUR hvis bare spillerens slagstilling påvirkes av
forholdene beskrevet i punktene b-c.

Integrerte gjenstander
a. Steingjerder.
b. Kunstige vegger og påler i straffeområder.

Uflyttbare hindringer
a. 100, 150, og 200-metersmerker og eventuelt andre avstandsmerker.
b. Alle kunstige matter i utslagsområder.
c. Hullskilt.
d. Søppelstativer.
e. Sikkerhetsnett.

Alle veier og stier er hindringer (F-17)
Alle kjøreveier på banen, selv om de ikke har kunstig overflate, anses som uflyttbare hindringer, hvor
fritak uten straff kan tas etter regel 16.1.


Om ikke annet er angitt, er straff for brudd på lokal regel generell straff:
Matchspill – tap av hull. Slagspill – to slag.